Algemene voorwaarden - cashtek reparatie service

 Reparatie Service Zaanstad
CashTek
Zoeken
Ga naar de inhoud

Hoofdmenu:

Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden - Depot nummer 912
Cashtek Reparatie Service. Pr. Hendrikstraat 15, 1561 zg Krommenie
Artikel 1 Definities
 • In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder: Opdrachtneemster: Cashtek Reparatie Service. Opdrachtgever: ieder (rechts)persoon die een overeenkomst met opdrachtneemster wenst af te sluiten of heeft afgesloten; Overeenkomst: iedere overeenkomst van koop en verkoop, aanneming van werk, verrichting van diensten, verlening van gebruiksrechten, en eventuele ander overeenkomsten, waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing op zijn.
Artikel 2 Toepasselijkheid en afwijkingen
 • Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, uitleg en uitvoering van alle door opdrachtneemster te sluiten en gesloten overeenkomsten en door haar verstrekte aanbiedingen.
 • Algemene Voorwaarden, afkomstig van opdrachtgevers of derden, worden door opdrachtneemster niet aanvaard en zullen geen deel uitmaken van met haar gesloten overeenkomsten, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie.
 • Opdrachtgever wordt geacht akkoord te zijn gegaan met de uitsluitende toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden. Hetzelfde geldt voor door de hem verstrekte nadere opdrachten, in welke vorm en op welke wijze ook gegeven, zodat een aparte bevestiging van die toepasselijkheid niet noodzakelijk is.
 • In gevallen waarin door de opdrachtneemster van een of meer bepalingen van deze Algemene Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige voorwaarden gelden, ook zonder dat dit uitdrukkelijk is vermeld. Afwijking van de Algemene voorwaarden, op welke wijze dan ook zijn voor opdrachtneemster slechts bindend, indien en nadat zij deze uitdrukkelijke schriftelijk heeft bevestigd. Zulke afwijkingen betreffen slechts de betrokken overeenkomst.
Artikel 3 Aanbiedingen en offertes
 • Aanbiedingen en offertes, hoe ook genaamd, tot stand gekomen of bekendgemaakt, zijn te allen tijde vrijblijvend en verbinden opdrachtneemster op geen enkele wijze.
 • Opdrachtneemster is gerechtigd kosten van het maken van deze aanbieding in rekening te brengen indien geen overeenkomst wordt afgesloten.
 • Elke aanbieding is gebaseerd op de uitvoering onder normale omstandigheden en gedurende normale werkuren, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld.
Artikel 4 Technische gegevens.
 • Afmetingen en gewichten, tekeningen en schema’s, software adviezen, gegevens omtrent vermogens, capaciteiten en degelijke en de inhoud van drukwerken en folders zijn steeds vrijblijvend en verplichten haar op geen enkele wijze, bevatten steeds benaderingen en dienen ter verduidelijking.
 • Alle aanbiedingen, alsmede technische en andere documentatie, inclusief de daarin opgenomen technische gegevens, blijven eigendom van opdrachtneemster respectievelijk diens leverancier. Daarop rustende intellectuele industriële eigendomsrechten dienen volledig te worden gerespecteerd. Gebruik buiten het doel van verstrekking is verboden. Opdrachtgever dient op eerste verzoek alle documentatie terug te zenden op straffe van een boete van 454 Euro,- per dag
Artikel 5 Totstandkoming van overeenkomsten
 • 1.Overeenkomsten met opdrachtneemster komen slechts tot stand door en op het moment van uitdrukkelijk bevestiging daarvan door opdrachtneemster, dan wel door en op het moment van aanvang van de uitvoering door de opdrachtneemster. Indien zij totstandkomen via niet als procuratiehouders in het Handelsregister ingeschreven personeel van opdrachtneemster, of via tussenpersonen of vertegenwoordigers, verbinden deze de opdrachtneemster slechts nadat deze uitdrukkelijk zijn bevestigd door de daartoe blijkens inschrijving in het Handelsregister bevoegde. Voor het rechtsgeldig overeenkomen van afwijkingen en/of aanvullingen gelden dezelfde voorwaarden. Indien door opdrachtneemster offertes en/of opdrachtbevestigingen zijn afgegeven, gelden deze als bewijs betreffende de inhoud van de overeenkomst; eventuele onjuistheden dienen schriftelijk en binnen drie werkdagen na verzending aan opdrachtneemster te worden gemeld.
 • Alle overeenkomsten worden afgesloten onder opschortende voorwaarde dat de kredietwaardigheid van de opdrachtgever ten genoegen van de opdrachtneemster blijkt.
 • Tenzij opdrachtneemster tijdig een daartoe schriftelijk tot haar gerichte mededeling heeft ontvangen, kan tegenover haar geen beroep worden gedaan op het ontbreken van beschikkingsbevoegdheid, ook al heeft publicatie daaromtrent plaatsgevonden.
Artikel 6 Prijzen, bijzondere kosten en verpakkingskosten
 • Aangeboden prijzen gelden slechts voor de aangeboden aantallen en hoeveelheden.
 • Prijzen vermeld in aanbiedingen, offertes en orderbevestigingen zijn gebaseerd op ten tijde van vaststelling daarvan geldende prijzen van leveranciers en onderaannemers, lonen, loonkosten, sociale- en overheidslasten, vrachten, assurantiepremies, overige kosten en wisselkoersen.
 • Indien een of meer van de betreffende bedragen een verhoging mocht ondergaan heeft de opdrachtneemster het recht om prijzen voor de nog te leveren goederen dienovereenkomstig te verhogen. Alle tegenwoordige en toekomstige bijzondere kosten, zoals invoerrechten, consentgelden, belastingen (waaronder ook omzetbelasting), verpakking, vracht-, statistiek-, opslag-; bewaking-, inklaringskosten, kosten keuring of ijking enz., en eventuele verhoging daarvan, zijn in alle gevallen voor rekening van opdrachtgever, tenzij uitdrukkelijk is overeengekomen.
 • In geval van enige navordering wegens bijzondere kosten is de opdrachtneemster gerechtigd deze achteraf aan opdrachtgever in rekening te brengen.
Artikel 7 Levertijden en ander tijden voor uitvoering van de overeenkomst
 • Termijnen voor de uitvoering van de overeenkomst vangen aan op de datum waarop de schriftelijke aanvaarding van de opdracht door de opdrachtneemster is verzonden, echter in geen geval eerder dan nadat alle voor de uitvoering van de overeenkomst relevante bescheiden en eventueel overeengekomen aanbetalingen en/of zekerheden volledig en correct door haar zijn ontvangen, en alle technische details overeenstemming is bereikt.
 • Ter keuze van de opdrachtneemster mag door haar steeds in gedeelten, welke afzonderlijk mogen worden gefactureerd, of tegelijk en als geheel worden gepresteerd.
 • Tijdstippen van de uitvoering van de overeenkomst worden steeds zo nauwkeurig mogelijk opgegeven, maar binden de opdrachtneemster niet. Aan overschrijding daarvan kan de opdrachtgever geen enkel recht ontlenen. De opdrachtgever blijft gehouden aan de uitvoering van de overeenkomst mee te werken en onverkort aan zij verplichtingen te voldoen, zonder enig recht op inhoudingen of vermindering van de prijs of vergoeding van kosten, schaden of interessen te verkrijgen.
Artikel 8 Transport, aflevering en ontvangst van goederen
 • Aflevering vindt plaats op het bedrijf van de opdrachtgever of een door de opdrachtgever nader aan te wijzen plaats binnen Nederland.
 • Alle goederen reizen te allen tijde en onder alle omstandigheden vanaf fabriek / magazijn van de opdrachtneemster of , ingeval van rechtstreekse levering, van haar leveranciers, voor rekening en risico van de opdrachtgever. De wijze van transport, verzending en verpakking wordt door de opdrachtneemster bepaald. Opdrachtgever is echter bevoegd dienaangaande aanwijzingen te geven. Duurzame emballage, welke apart wordt gefactureerd, wordt door opdrachtneemster tegen creditering voor de kostprijs terug genomen indien deze naar haar oordeel in goede staat is geretourneerd, waarbij zij gerechtigd is eventuele waardeverminderingen te verrekenen. Opdrachtgever is niet gerechtigd de waarde van de emballage in aftrek te brengen op de factuur.
 • Na beëdiging van de reis zijn de goederen te allen tijde en onder alle omstandigheden voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • Zodra opdrachtneemster tot aflevering over gaat, moet opdrachtgever de goederen in ontvangst nemen. Goederen welke niet in ontvangst worden genomen en goederen, welke gereed zijn en buiten toedoen van opdrachtneemster niet verzonden kunnen worden, worden door haar voor rekening en risico van opdrachtgever opgeslagen, onverminderd de verplichting tot betaling en andere verplichtingen van de opdrachtgever uit de overeenkomst.
 • Tekorten of uiterlijke beschadigingen aan het afgeleverde dienen op de dag van aflevering per telefoon of fax alsmede postzending rechtstreeks schriftelijk aan de opdrachtneemster te worden gemeld, bij gebreke waarvan eventuele reclames in de overeenkomst met artikel 12 niet in behandeling zullen worden genomen. Opdrachtgever dient na reclame een door de opdrachtneemster gewenste controle door deskundige toe te staan; Kosten zijn voor rekening van de in het ongelijk gestelde partij.
 • Verrichting van diensten, werkzaamheden in verband met installatie, montage, aansluiting, inbedrijfstelling, beproeving of anderszins, zijn slechts in de opdracht begrepen indien en voor zover uitdrukkelijk overeengekomen.
Artikel 9 Oplevering
 • Indien en uitsluitend voor zover de opdracht de aanneming van werk en/of de verrichting van diensten inhoud, gelden de werkzaamheden van de opdrachtneemster als uitgevoerd indien de opdrachtgever de uitvoering heeft goedgekeurd, dan wel indien opdrachtneemster heeft medegedeeld dat de uitvoering is voltooid en de opdrachtgever niet binnen 8 dagen nadien de uitvoering heeft gecontroleerd en goedgekeurd, dan wel op het moment waarop opdrachtgever het resultaat van de uitvoering feitelijk in gebruik neemt.
Artikel 10 Omvang en uitvoering werkzaamheden
 • Indien uitvoering van werkzaamheden in de opdracht is opgenomen, kan de opdrachtneemster noodzakelijkerwijs uit te voeren meerwerk zonder nadere toestemming van de opdrachtgever uitvoeren en in rekening brengen, indien het extra in rekening te brengen bedrag 10% van de oorspronkelijke prijs niet overschrijdt. Bij overschrijding zijn beide partijen verplicht tot overleg. Daarbij wordt als meerwerk beschouwd al hetgeen boven de overeengekomen prestatie van de opdrachtneemster uitgaat.
 • Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen is opdrachtgever zelf verantwoordelijk voor tijdige en voldoende uitvoering van werkzaamheden betreffende grond, bestrating, hei, breek, timmer en stofferingwerk of andere bijkomende werken, verplaatsing van stukken welke redelijkerwijs niet door twee mensen te hanteren zijn, en de terbeschikkingstelling en plaatsen van steigers, stellingen en ladders.
 • Opdrachtgever is verantwoordelijk voor de bereikbaarheid van de plaats waar de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd, en is verplicht te zorgen dat het met werkzaamheden belaste personeel op de door de opdrachtneemster aangegeven tijdstippen met de werkzaamheden kan beginnen en gedurende normale en/of overeengekomen werkuren kan uitvoeren; dat de omstandigheden waaronder de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd aan redelijke eisen van veiligheid en gezondheid voldoen en in overeenstemming zijn met de geldende algemeen verbindende voorschriften en regelingen, dat de vereiste vergunningen, ontheffingen of andere beschikkingen zijn verkregen, alsmede dat de noodzakelijke hulpmiddelen, personen en energiebronnen en opslagruimte in de ruimste zin in goede staat aanwezig zijn. Alle gevolgen, inclusief kosten en schade die het gevolg zijn van het niet volledig voldoen aan deze verplichtingen, zijn voor rekening en risico van de opdrachtgever.
 • Opdrachtgever dient uitgevoerde werkzaamheden bij gereedkomen te controleren. Reclames na het vertrek van het uitvoerend personeel behoeven niet door de opdrachtneemster in behandeling te worden genomen voor zover tekortkomingen steeds voor het vertrek konden worden geconstateerd.
 • Opdrachtneemster is ter allen tijde bevoegd ter uitvoering van de overeenkomst derden in te schakelen.
Artikel 11 Geleverde aantallen
 • In geval van opdrachten tot levering van klein materiaal in aantallen van meer dan 250 stuks, geven afwijkingen in de afgeleverde hoeveelheden van minder dan 10% aan de opdrachtgever nimmer het recht tot opschorting, annulering, verdere nakoming en/of enige vergoeding wegens kosten, schaden of interessen.
 
Artikel 12 Reclames
 • Reclames, ook indien zij fakturen betreffen, worden slechts in behandeling genomen indien deze schriftelijk geschieden, gericht aan de directie van het bedrijf van de opdrachtneemster, en een nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten bevatten. Onverminderd het bepaalde artikel 8 lid 5 ten aanzien van tekorten of uiterlijke beschadiging aan het geleverde, dienen reclames door opdrachtneemster te zijn ontvangen binnen acht dagen na ontvangst van het onderwerp van reclame door opdrachtgever. Na het verstrijken van deze termijn wordt hij geacht het geleverde te hebben goedgekeurd. Daarna worden reclames niet meer door opdrachtneemster in behandeling genomen, echter onverminderd de bepaling omtrent garanties.
 • Door opdrachtneemster gegrond geachte reclames betreffende goederen verplichten haar slechts tot vervanging of reparatie daarvan.
 • Reclames geven opdrachtgever nimmer het recht de ontvangst of betaling te weigeren of uit te stellen, en geven geen recht op enige vergoeding. Retournering van het geleverde, om welke reden dan ook, kan slechts plaats vinden na voorafgaande uitdrukkelijke toestemming en verzendinstructies van opdrachtneemster.
Artikel 13 Betaling
 • Betaling van bedragen tot 1361 Euro,-- alsmede betaling van meerwerk dient plaats te hebben binnen 30 dagen na factuurdatum. Betaling van bedragen vanaf 1361 Euro,-dient plaats te hebben door 75% vooruit betaling van het totale factuur bedrag.
 • Indien - op welke wijze dan ook - geen aanbetaling is overeengekomen, en uitvoering van de overeenkomst niet binnen 30 dagen vanaf afgesproken lever /uitvoeringsdatum kan worden verricht door omstandigheden voor risico van opdrachtgever, zal 50% van de prijs als voor uit betaling opeisbaar zijn.
 • Alle betalingen dienen netto - contant of middels storting of overmaking op een door opdrachtneemster aangewezen bank of girorekening in Nederlands wettig betaalmiddel te geschieden, zonder korting of schuldvergelijking.
 • Opdrachtneemster is op ieder moment gerechtigd tussentijds voldoende zekerheid van de opdrachtgever te verlangen voor het nakomen van diens betalingsverplichting, indien ten aanzien hiervan gerede twijfel bestaat. Weigering van de opdrachtgever om de verlangde zekerheid te stellen geeft opdrachtneemster het recht om, zonder tussenkomst van de rechter, de uitvoering van de overeenkomst ontbonden te verklaren met vergoeding van de eventueel door opdrachtneemster geleden schade.
 • In geval van niet tijdige betaling is opdrachtgever van rechtswege in gebreke en heeft hij vanaf de datum waarop hij in gebreke is maandelijks vervallende rente te vergoeden over het opeisbare factuurbedrag, ter grootte van de wettelijke rente verhoogd met drie procent. Opdrachtneemster heeft het recht, in geval opdrachtgever langer dan 30 dagen in gebreke is met betaling van een opvorderbaar bedrag, zonder sommatie of ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst, naar haar keuze de order of het gedeelte daarvan dat nog moet worden geleverd tijdelijk of definitief te annuleren en/of het mogelijk geleverde, doch niet of niet geheel betaalde als eigendom terug te vorderen, onder verrekening van het eventueel reeds betaalde, en/of naar haar keus de nog lopende kredieten onmiddellijk te annuleren of voor afwikkeling daarvan zekerheden verstrekt te krijgen, en/of de overeenkomst te ontbinden
 • In de gevallen, genoemd in het vorige lid, is elke vordering welke opdrachtneemster op opdrachtgever heeft ineens en dadelijk opeisbaar en is zij gerechtigd tot volledige vergoeding van schade welke uit het verzuim en de daarop genomen maatregelen voortvloeien, welke wordt geacht tenminste 15% van de oorspronkelijke vordering te bedragen. Alle kosten welke door opdrachtneemster worden gemaakt in verband met niet tijdige betaling door opdrachtgever, die van juridische bijstand en advies daaronder begrepen, kunnen door haar op opdrachtgever worden verhaald.
 • In geval van betaling middels storting of overmaking op een door opdrachtneemster aangewezen bank of giro rekening, geld als tijdstip van betaling de valuta datum welke is vermeld op het bank of giro rekening
 
 
Artikel 14 Niet - nakoming
 • Indien en zodra opdrachtgever niet voldoet aan zijn verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst of deze voorwaarden wordt hij, onverminderd de opdrachtneemster verder toekomende rechten uit de wet of overeenkomst voortvloeiend, geacht van rechtswege in gebreke te zijn en zal hij vanaf het ogenblik dat hij in gebreke is rente verschuldigd zijn, zulks op basis van de wettelijke voorgeschreven percentage bij uitblijven van betaling zal beslag legging volgen.
Artikel 15 Overmacht en bevrijdende omstandigheden, wijzigingen, opschorting en annulering
 • In gevallen van overmacht, respectievelijk in geval buiten de wil of macht van opdrachtneemster bestaande of onvoorziene omstandigheden de uitvoering van de overeenkomst bemoeilijken of onmogelijk maken, is opdrachtneemster gerechtigd de overeenkomst voor zover het daarop nog te leveren goederen betreft, zonder rechtelijke tussenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of te annuleren, zonder enige verplichting tot vergoeding van kosten schaden of interessen, terwijl opdrachtneemster gerechtigd blijft tot volledige betaling voor reeds geleverde prestaties. Met name zal deze bepaling van toepassing zijn indien en zodra een of meer van de volgende situaties zich bij haar of haar leveranciers voordoen: beperkte overheidsmaatregelen, in en uitvoerverboden, contingenteringen, epidemieën, mobilisatie, oorlog, revolutie, onderbreking van de productie, gebrek aan grondstoffen, halffabrikaten, hulpstoffen en energie, geheel of gedeeltelijk in gebreke blijven van leveranciers van goederen of diensten, beslagleggingen, transportmoeilijkheden, ongevallen, brand en aanverwante risico’s, stakingen, uitsluiting, bovenmatig ziekteverzuim, en verder in alle omstandigheden waarin de ongewijzigde uitvoering van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet van opdrachtneemster kan worden geëist.
 • Indien uitvoering van de overeenkomst mogelijk zou zijn door daarin redelijkerwijs acceptabele wijzigingen te brengen, is opdrachtneemster gerechtigd te vorderen dat de overeenkomst aldus wordt aangepast en uitgevoerd.
 • Opdrachtneemster is gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten en/of te annuleren, zonder sommatie, ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, terwijl alle openstaande vorderingen van de opdrachtneemster onmiddellijk opeisbaar zullen zijn, en onverminderd haar rechten op vergoeding van kosten, schade en interessen, indien en zodra een of meer van de volgende situaties aan zijde van de opdrachtgever ontstaan: beëdiging of belangrijke wijzigingen van werkzaamheden, plotselinge en belangrijke verslechtering van de bedrijfseconomische situatie van de onderneming, liquidatie, gehele of gedeeltelijke overdracht van de onderneming of aandelen in de rechtspersoon, ontbinding van de rechtspersoon, aanvraag tot verlening van (voorlopige) surseance van betaling en/of faillissement, aanbieding van enig akkoord aan crediteuren, verlies van de vrije beschikking over vermogen, ondercuratelestelling, overlijden of ernstige nalatigheid in de nakoming
Artikel 16 Eigendom
 • Afgeleverde goederen ten aanzien waarvan eigendomsoverdracht is overeengekomen - ook indien deze reeds voordien voor rekening en risico van opdrachtgever zijn - zullen in zijn eigendom overgaan indien en zodra hij ten opzichte van de opdrachtneemster volledig heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst.
 • Worden afgeleverde goederen bewerkt en/of verwerkt voordat opdrachtgever de prijs der goederen en hetgeen hij met betrekking daartoe verder verschuldigd mocht zijn, volledig heeft betaald, dan worden de bewerkte en/of tot stand gebrachte goederen geacht in de plaats te zijn getreden van de afgeleverde goederen, zodat opdrachtneemster daarvan de eigendom heeft. Het bepaalde artikel 14 tot 16 van boek 5 van het Nederlandse Burgerlijk Wetboek is niet toepasselijk.
 • Opdrachtgever is verplicht afgeleverde goederen welke niet in eigendom zijn overgedragen, veilig en afgescheiden te bewaren, te registreren en te administreren, en daarover slechts beschikken binnen het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening, onder uitdrukkelijk voorbehoud van alle rechten van opdrachtneemster tegenover derden.
Artikel 17 Bijzondere voorwaarden met betrekking tot levering van computerprogrammatuur
 • Dit artikel is van toepassing op koop en gebruikers overeenkomsten met betrekking tot standaard pakketten computerprogrammatuur (‘Software") respectievelijk applicatieprogrammatuur. Hierbij dient te worden verstaan onder: Computer programma’s vastgelegd op door computers leesbaar materiaal alsmede de daarbij behorende documentatie; ‘ standaardpakket ’: alle programmatuur welke niet door opdrachtneemster uitdrukkelijk als maatwerk programmatuur is aangeduid, en niet tevens applicatieprogrammatuur is; ‘applicatieprogrammatuur’: in procescomputers ( computers welke als primaire taak uitvoering van procesregeling en/of bewaking en/of registratie hebben ) geïntegreerde computerprogrammatuur.
 • Met betrekking tot software verleent opdrachtneemster slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik daarvan op apparatuur waarop deze met haar goedkeuring is geïnstalleerd, voor onbepaalde tijd. Met betrekking tot applicatieprogrammatuur verleent opdrachtneemster slechts het niet exclusieve recht tot het gebruik daarvan op de apparatuur waarop deze door de opdrachtneemster is geïnstalleerd, voor de duur van het gebruik van het betreffende systeem door opdrachtgever. De eigendom, alle industriële en intellectuele andere rechten blijven exclusief bij opdrachtneemster of haar toeleverancier. Het bepaalde artikel 15 is hier van toepassing op levering van computerprogrammatuur. De broncode wordt niet ter beschikking gesteld
 • Zonder toestemming van de opdrachtneemster, of overeenkomst tussen opdrachtneemster en opdrachtgever, is de opdrachtgever niet bevoegd ten behoeve van derden rechten op de computerprogrammatuur te vestigen, of daarop verkregen rechten aan derden over te dragen, in welke vorm en onder welke titel dan ook. Opdrachtgever is slechts bevoegd de computerprogrammatuur voor eigen gebruik te wenden.
 • Tenzij anders is overeengekomen, of met toestemming van opdrachtneemster, is opdrachtgever niet toegestaan kopieën van de meegeleverde computerprogrammatuur te maken. Met toestemming van de opdrachtneemster gemaakte kopieën mogen op geen enkele wijze afwijking vertonen met het originele materiaal. Opdrachtgever is slechts bevoegd tot gebruik van de computerprogrammatuur op een ander computer systeem, behoudens indien door storing tijdelijk gebruik moet worden gemaakt van een vervangend systeem en de opdrachtneemster daarvoor toestemming heeft verleend.
 • Het is de opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen in de programmatuur en/of aanduidingen aan te brengen. Ten zij dit gebeurd met het doel om fouten en de programmatuur te verbeteren en/of compatibiliteit met andere programma’s tot stand te brengen. Opdrachtgever dient in dergelijk geval eerst opdrachtneemster in te lichten en haar verzoeken de wijziging aan te brengen. Indien dit verzoek achterwege blijft, dan wel indien tegen advies van opdrachtneemster wordt gehandeld, vervallen alle aanspraken uit garantie die de opdrachtgever met betrekking tot de programmatuur mocht hebben. Het aanbrengen van wijzigingen doet bij de opdrachtgever geen enkel recht met betrekking tot de programmatuur ontstaan.
 • Opdrachtgever draagt er zorg voor dat geen mogelijk vertrouwelijke gegevens met betrekking tot de computerprogrammatuur aan derden bekend worden.
 • Indien opdrachtgever handelt in strijd met de bepalingen ven de leden 3 t/m 6 van dit artikel, verkrijgt opdrachtneemster recht op een onmiddellijk opeisbare boete ter grootte van tienmaal het bedrag dat opdrachtgever verschuldigd was ter zake van de verkrijging van de betreffende computerprogrammatuur, onverminderd haar recht op schadevergoedingen. Tevens is opdrachtneemster in geval van schending van een betreffende bepaling bevoegd, zonder sommatie, ingebrekestelling of rechtelijke tussenkomst, alle gebruiksrechten onmiddellijk te beëdigen en teruggave of vernietiging van de computerprogrammatuur en de kopieën te eisen.
 • Opdrachtneemster is bevoegd technische maatregelen te nemen in geleverde en/of te leveren apparatuur en computerprogrammatuur, ter voorkoming van gebruik daarvan in strijd met deze bepalingen.
 • Opdrachtgever is verplicht inspectie en onderhoud van de computerprogrammatuur door de opdrachtneemster mogelijk te maken.
 • De verplichtingen van de opdrachtgever uit de artikelen gelden zowel tijdens als na afloop van de betrokken overeenkomst. In geval van overdracht van rechten door opdrachtgever aan een derde, hetgeen slecht zal zijn toegestaan met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van opdrachtneemster, dienen deze bepalingen krachtens kettingbeding deel uit te maken van de overeenkomsten met derden.
 • Bij software fouten welke optreden door niet compatibiliteit (bv V.A.N protocol afwijking) kunnen geen aanspraak worden gemaakt op enige vergoeding in tijd of geld door CashTek Reparatie Service, wel zal deze alle medewerking verlenen om deze problemen tegen betaling op te lossen indien mogelijk
Artikel 18 Garantie
 • Met inachtneming van de overige bepalingen van deze voorwaarden garandeert opdrachtneemster de deugdelijkheid en de toegezegde eigenschappen en de hiermee samenhangende juiste werking van alle door haar geleverde nieuwe produkten, met uitsluiting van verbruiksartikelen, mits oordeelkundig gebruik in overeenstemming van het geleverde welke opdrachtneemster kende, en mits gebreken onverwijld aan de opdrachtneemster worden gemeld. Deze garantie geld (inclusief de eventuele zichtperiode) voor een periode van 12 maanden, te rekenen vanaf levering, in geval van een kortere garantie of garantie met beperkte omvang, verleend door de leverancier van de opdrachtneemster, gelden de garantievoorwaarden van de leverancier, waarover opdrachtgever op verzoek wordt geïnformeerd.
 • Eventuele gebreken aan het geleverde welke voor toepassing van de garantiebepalingen in aanmerking komen, worden ter beoordeling van opdrachtneemster slechts verholpen door gratis reparatie of vervanging van het geleverde. De op grond van garantie vervangende onderdelen op apparaten worden eigendom van opdrachtneemster. Zij is niet gehouden tot vergoeding voor reparatie aan andere dan de geleverde goederen of tot herstel van verloren gegane gegevens, noch tot het vergoeden van gevolgschade, alles onverminderd toepasselijk dwingend recht. In geen geval heeft opdrachtgever het recht de overeenkomst in verband met gebreken aan het geleverde te ontbinden.
 • Gebreken welke zijn ontstaan of verzwaard door foutief gebruik, ongeval, onachtzaamheid, transport, storingen in het elektrische net, of omgevingscondities, alsmede iedere werkzaamheid of reparatie door opdrachtgever of derden aan het geleverde verricht, of enige andere oorzaak welke niet goed zelf is gelegen, dan wel het onvoldoende treffen van maatregelen ter beperking van gebreken, doen alle rechten op eventuele garanties vervallen.
 • Garantie werk vindt in de beginsel plaats binnen het bedrijf van de opdrachtneemster, tijden normale werkuren. Transport is voor rekening en risico van opdrachtgever, eventuele reis en verblijfkosten kunnen in rekening worden gebracht. Wenst opdrachtneemster het geleverde te repareren, dan dient opdrachtgever het geleverde op haar verzoek op zijn kosten aan haar op te zenden.
 • Zolang opdrachtgever niet heeft voldaan aan zijn verplichtingen uit de overeenkomst, is opdrachtneemster gerechtigd aanspraken op garantie niet te honoreren.
 • In afwijking van voorgaande leden geldt voor computerprogrammatuur, dat geen 100% foutloosheid kan worden gegarandeerd, en geld uitsluitend de volgende garantie: indien opdrachtgever binnen 30 dagen na datum van levering van de software (geoordeeld naar in de bijbehorende documentatie toegezegde eigenschappen) aan de opdrachtneemster meldt, is zij verplicht, naar haar keuze, hetzij het gebrek te (doen) herstellen, of een nieuwe versie ter beschikking te stellen, of de software tegen volledige creditering van de betaalde prijs terug te nemen.
Artikel 19 Aansprakelijkheid
 • Behoudens voor zover toepasselijk dwingend recht of rechtsregels van openbare orde en goede trouw zulks beletten zijn opdrachtneemster en/of bij haar werkzame of door haar ingeschakelde personen niet gehouden tot enige vergoeding van schade, van welke aard dan ook, direct of indirect, waaronder bedrijfsschade aan roerend of ontroerend goed, dan wel aan personen, zowel bij opdrachtgever als bij derden.
 • Onverminderd de bepalingen omtrent garanties mag opdrachtgever van het geleverde, door opdrachtneemster in eigen bedrijf voortgebrachte producten, de werking, eigenschappen en veiligheid verwachten welke schriftelijk door opdrachtneemster zijn medegedeeld of bevestigd, in het bijzonder middels brochures, offertes en aanbiedingen. Opdrachtneemster aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door een gebrek in het geleverde, door opdrachtneemster in eigen bedrijf voortgebrachte producten, welke niet gegrond is in een afwijking van schriftelijk medegedeelde of bevestigde eigenschappen.
 • Opdrachtgever dient de aanwending van geleverde producten te beperken tot de bestemming welke door de opdrachtneemster blijkens schriftelijke mededeling of bevestiging aan de opdrachtgever is bekend gemaakt, in het bijzonder middels brochures, offertes en aanbiedingen, dan wel door opdrachtgever aan opdrachtgever is bekent gemaakt door haar schriftelijk is aanvaard.
 • De verkochte producten mogen niet hoofdzakelijk worden bestemd voor gebruik of verbruik in de privé sfeer en/of hoofdzakelijk in de privé-sfeer worden gebruikt. Voor schade veroorzaakt door een gebrek in het geleverde, aanvaard opdrachtneemster geen aansprakelijkheid indien het geleverde wordt gebruikt in strijd met deze bepalingen.
 • In ieder geval aanvaard opdrachtneemster geen aansprakelijkheid voor onoordeelkundig gebruik van het geleverde, daden of nalatigheid van bestuurders en/of personen dienst van opdrachtneemster ter zake werkzaamheden buiten gebouwen en terreinen van de opdrachtneemster verricht, fouten of verzuimen welke opdrachtneemster bij de uitvoering van de overeenkomst mocht begaan, of van eventuele niet-nakoming van de verplichtingen van opdrachtneemster jegens opdrachtgever, voor zover niet het gevolg van opzet of grove schuld van de opdrachtneemster, evenmin als voor onzorgvuldig gedrag van de opdrachtgever, diens personeel of door hem ingeschakelde personen, schending van octrooien, licenties en/of andere intellectuele en industriële eigendomsrechten van derden welke het gevolg zijn van gebruik van door of namens opdrachtgever verstrekte gegevens, zoals tekeningen, modellen, ontwerpen en dergelijke. Voor indirecte schade, gevolg schade, bedrijfsschade en soortgelijke schaden zal opdrachtneemster nimmer aansprakelijk zijn.
 • Indien opdrachtneemster behulpzaam is bij de montage van het geleverde, zonder dat dit in de opdracht is vermeld, geschiedt dit voor risico van de opdrachtgever.
 • Voor tekortkomingen in verstrekte adviezen is opdrachtneemster slecht aansprakelijk voor normaliter vermijdbare en/of voorzienbare tekortkomingen daarin, doch ten hoogste tot een bedrag gelijk aan het bedongen adviesvergoeding.
 • Onverminderd de overige bepalingen van dit artikel is de aansprakelijkheid van de opdrachtneemster te allen tijd beperkt tot de netto-faktuurwaarde van het geleverde.
 • Voldoening aan de geldende garantie en reclame verplichtingen en betaling van in overeenstemming met de bepaling van dit artikel vastgesteld schade door opdrachtneemster of diens assuradeuren geldt als enige en algehele schadevergoeding. Voor het overige zal opdrachtgever opdrachtneemster en bij haar werkzame of door haar ingeschakelde personen vrijwaren tegen alle schade van en alle aansprakelijkheid jegens derden waarvoor opdrachtneemster niet aansprakelijk is.
 • Indien opdrachtgever aansprakelijk wordt gesteld wegen inbreuk op intellectuele en/of industriële eigendomsrechten ter zake van door opdrachtgever de opdrachtneemster geleverde producten, stelt opdrachtgever de opdrachtneemster hiervan onverwijld schriftelijk op de hoogte. Op haar verzoek zal opdrachtgever aan opdrachtneemster een volmacht verstrekken om namens hem tegen deze aansprakelijkstelling verweer te voeren
 • Indien opdrachtneemster de goederen elders dient in te kopen, zullen de eventueel op de transactie toepasselijke bepalingen ook gelden jegens opdrachtgever, indien en voor zover opdrachtneemster zich hierop beroept.
 
Artikel 20 Voorschriften
 • De opdrachtgever dient opdrachtneemster tijdig op de hoogte te stellen van eventuele voorschriften die voor opdrachtneemster bij uitvoering van de overeenkomst van belang kunnen zijn.
Artikel 21 Toepasselijk recht
 • Op alle door opdrachtneemster gedane aanbiedingen en offertes en te sluiten en gesloten overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing, echter met uitsluiting van Weens koopverdrag 1980.
 • Indien en voor zover bepalingen van de Algemene Voorwaarden in strijd zijn met toepasselijke bepalingen van dwingend recht, dienen de strijdige bepalingen zoveel mogelijk conform de legitieme doelstellingen in overeenstemming met het dwingende recht te worden uitgelegd.
 
Artikel 22 Onlineverbinding
 • CashTek Reparatie Service is te allen tijde gerechtigd onlineverbinding te verbreken, zonder inachtneming van bepaalde opzegtermijn, indien zij van oordeel is dat de afnemer zich niet houdt aan de bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. CashTek Reparatie Service zal de afnemer schriftelijk hiervan op de hoogte stellen. Reeds betaalde bedragen worden dan niet gerestitueerd.
Artikel 23 Link Jackpot en management systemen
 • Opdrachtgever dient ter allen tijde wettelijk regels omtrent aansluiten van link jackpot of hal management uit te voeren, indien niet aan deze wettelijk regels is voldaan kan CashTek Reparatie Service niet verantwoordelijk worden gesteld voor de hier uit voortvloeiende consequenties.
Artikel 24 Onderzoek kosten & Prijs opgave bij reparatie
 • Onderzoekkosten dienen ter aller tijden te worden voldaan mits anders vermeld op uw reparatie afgifte bon welke aan u wordt verstrek, mondelinge afspraken worden niet verstrekt.
 • Indien de opdrachtnemer de reparatie niet kan uitvoeren wegens gebrek aan verkrijgbare onderdelen via de groothandel en reparatie door derden moet worden uitgevoerd worden onderzoekkosten niet retour betaald, tenzij modeling overeen gekomen.
 • Bij acceptatie van de afgifte bon gaat u akkoord met de door CashTek gestelde voorwaarden.
Artikel 25 Geschillen
 • In geval van een geschil betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van overeenkomsten, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband daarmee, hetzij juridisch, hetzij feitelijk, geen uitgezonderd, zijn bij uitsluiting de kantonrechter en hogere rechters bevoegd.
 • Opdrachtneemster en opdrachtgever kunnen in afwijking van het voorgaande lid in en door beide partijen en ondertekende overeenkomst overeenkomen dat hun geschil zal worden voorgelegd aan drie arbiters, te benoemen door beide partijen in onderling overleg en bij gebreke van overeenstemming daarover door de kantonrechter. Arbiters doen uitspraak met inachtneming van de wet alsmede naar redelijkheid en billijkheid. De beslissing va arbiters bindt partijen. Partijen sluiten ten aanzien van de uitspraak van arbiters hoger beroep uitdrukkelijk uit.
 • Een geschil tussen opdrachtneemster en opdrachtgever is aanwezig indien een van hen zulk schriftelijk per aangetekende brief aan de ander kenbaar maakt. Een dergelijke mededeling van de opdrachtgever dient te zijn gericht aan de directie van de opdrachtneemster.
Artikel 26 Privacy
 • We vinden het belangrijk dat je in ieder geval het volgende van ons weet:

  we verzamelen gegevens om reparatie geschiedenis bij te houden, en als we dat doen, zijn we hier altijd duidelijk over
  we zijn open en eerlijk over de gegevens die we van je verzamelen, en waarom we dit doen
  we wisselen geen gegevens uit aan derde partijen en gegevens worden uitsluitend intern opgeslagen.
  we respecteren dat uw gegevens aan jou toebehoren. Je hebt recht op inzage in jouw persoonsgegevens.
  Persoonsgegevens kunnen op jouw verzoek ook worden gewijzigd of verwijderd. 
  Een dergelijk verzoek kan je schriftelijk of telefonisch bij ons indienen.
  De manier waarop wij met je gegevens omgaan en deze veilig bewaren, is geheel volgens de Europese wet

  Welke gegevens verzamelt CashTek van jou?

  Als je klant verzamelen we je naam, adres en woonplaats, e-mailadres en telefoonnummer (ook wel: NAW-gegevens);
  Tevens verzamelen wij de gegevens van de door u gebrachte defecte apparatuur.


 
Terug naar de inhoud | Terug naar het hoofdmenu